Archiv pro měsíc: Červen 2015

* Politická korektnost na ruby – Miloš Horáček, předseda OVV ČSSD Svitavy

Politická korektnost na ruby.

Politici EU v Bruselu skloňují politickou korektnost ve všech pádech stále častěji. Mají zjevně obavu z vlastních voličů a jejich negativních reakcí na jejich nečinnost k vlně ekonomických běženců z Afriky a Blízkého východu.

Politická korektnost v její zažité podobě je pro většinovou společnost frustrující, protože je lživá a staví nás předem do pozice viníků, kdykoliv se ohradíme proti chování menšin. Pokud má politická korektnost fungovat, musí jí dodržovat všichni zúčastnění a to se zjevně neděje. Zatím je to tak, že politická korektnost platí pouze pro většinovou část společnosti bílé pleti a to jak v USA, tak v Evropě. Nejen, že se z nás stali „politicky korektní“ pokrytci, ale co víc, politici nás za to ještě chválí.

V zájmu objektivity bych ovšem chtěl připomenout, že významnou část dnešních problém jsme si způsobili my sama. Odklon od tradičních evropských hodnot ke konzumu a falešný pocit bezpečí do značné míry způsobili otupení naší jak národní, tak evropské identity, což má za následek kulturní a civilizační úpadek Evropy. V této oblasti bychom měli urychleně hledat nápravu. Dle mého názoru je to jeden z klíčů k řešení našich problémů.

V posledních dvaceti letech jsme v Evropě dokonce svědky pozitivní diskriminace na ruby. Jde o to, že většinová společnost začíná být z důvodu bílé barvy pleti, či sociálního statusu ovládána menšinou a stává se terčem masívního politického vydírání menšinami. Menšinová komunita se naučila programově zneužívat sociální výdobytky, které jsou falešně označovány za práva. Jakýkoliv projev nesouhlasu či kritiky většinové společnosti na adresu menšin je automaticky označen za projev xenofobie a rasismu.

Sociální dávky jsou výdobytkem naší civilizace, ale rozhodně nejsou stejným právem, jako je třeba právo na život. Zde chci připomenout, že evropský sociální systém byl budován téměř 100 let a naši předkové ho získali po tvrdém boji a za značných obětí.

Dovolím si malé odbočení. Stoupenci multikulturní společnosti tzv. „sluníčkáři“, nás balamutí, že vše je vlastně v pořádku, jen Češi nesmí být xenofobní rasisté, přistěhovalci budou pro nás výhrou a přínosem, a můžeme se jen těšit, jak budou pracovat ze všech sil. Kladu si prostou otázka. Proč by to dělali ? K smíchu, že ? To mohli jít do Qataru nebo Emirátů. Je to mnohem blíž, mluví se tam arabsky a práce je tam spousta. Tedy pokud by skutečně chtěli pracovat a žít v bezpečí. Oni sem ale přece přicházejí z úplně jiného důvodu. Užít si evropského sociálního systému a ne dřít na Evropany. O tom je současná utečenecká turistika.

Zatím co politici v Bruselu hledají „politicky korektní“ řešení vzniklé situace, čas neúprosně běží. Ve velmi brzké době ovšem nastane situace, kdy většina běženců, lépe řečeno ekonomických zlatokopů zjistí, že vše nepůjde tak hladce, jak doufali. Jsou to právě oni, kteří si s sebou přinášení agresivní pocit, že mají „nárok“ na evropské sociální výdobytky. To oni jsou zdrojem sílícího strachu, který se začíná šířit Evropou a nahrává extrémistickým stranám a populistům. Právě tito běženci a dlužno dodat je jich drtivá většina jsou pro Evropu největší bezpečnostním rizikem a ekonomickou zátěží, která nutně postihne naše sociální systémy. Pokud rychle nedojde k jejich repatriaci do původních zemí čekají Evropu bouřlivé časy. To jistě nechceme ! Nechceme si nechat vzít svůj způsob života výměnou za nefunkční multikulturní společnost, která všude v Evropě zkrachovala. To by měl být náš vzkaz našim voleným zástupcům a měli bychom velmi pečlivě sledovat, jak naše zadání plní.

Miloš Horáček
předseda OVV ČSSD Svitavy

ČSSD pokládá jednání ministra financí A. Babiše vůči poslanci Šinclovi za zcela nepřijatelné a žádá ministrovu veřejnou omluvu

18.06.2015 ČSSD odmítá způsob, jakým ministr financí Babiš osobně a pomlouvačně zaútočil proti poslanci Šinclovi v situaci, kdy poslanec realizoval své legitimní právo předkládat pozměňující návrhy k zákonům a rovněž své ústavní právo poslance dotazovat se během zasedání Poslanecké sněmovny na stanoviska a názory ministra financí. Situace, kdy Andrej Babiš na základě věcné kritiky návrhu zákona ze strany poslance Rozpočtového výboru Šincla shromáždil a začal šířit dehonestující informace o poslanci a jeho rodinných příslušnících je v našich poměrech bezprecedentní a v parlamentní demokracii nepřijatelná.

Ministr musí ve své práci strpět kritiku představitelů Parlamentu i občanů a nemůže na ni reagovat metodami, které připomínají nechvalnou praxi bývalé komunistické státní bezpečnosti. Parlament je oprávněn kontrolovat jak činnost vlády, tak ministerstva financí.

Pokud by ČSSD takové chování Andreje Babiše přešla či tolerovala, vytvořila by tak precedent, v jehož důsledku by prostřednictvím podobného zastrašování mohla být umlčena jakákoliv demokratická kritika ministra financí, jenž je navíc současně i významným podnikatelem a majitelem řady médií, což již samo o sobě značně oslabuje možnost jeho veřejné kritiky.

ČSSD pokládá zmíněný postup ministra financí spojený s naprosto zřejmým vyhrožováním za zcela nepřijatelný a žádá ministra Babiše, aby se za svůj postup a výroky na adresu poslance Šincla veřejně omluvil.

Politické grémium ČSSD doporučuje předsedovi svolat v této věci Koaliční radu.

Politické grémium ČSSD doporučuje poslaneckému klubu ČSSD podpořit při hlasování pozměňovací návrh poslance Šincla, který omezuje nepřiměřené zisky pojišťovacích makléřů.

Zdroj:http://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/cssd-poklada-jednani-ministra-financi-a-babise-vuci-poslanci-sinclovi-za-zcela-neprijatelne-a-zada-ministrovu-verejnou-omluvu/

*Vláda pomůže všem poctivým podnikatelům -Mgr. Bohuslav Sobotka

04.06.2015 Zákon o elektronické evidenci tržeb patřil při sestavování programového prohlášení vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL k jednomu ze základních pilířů nově vznikající vládní koalice. Jsem velmi rád, že se nám tento důležitý zákon podařilo po 16 měsících fungování kabinetu schválit, a to jednomyslně.

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) považuji spolu s vytvořením speciálního týmu Kobra a s novelou zákona o prokazování původu majetku za další mimořádně důležitý krok v boji proti daňovým únikům, ve snaze vlády potírat podvodníky a narovnat tržní prostředí v naší zemi.

Zatímco předchozí pravicové vlády o nekompromisním boji proti korupci pouze hodně mluvily, naše vláda tato systémová opatření skutečně přijímá a uvádí v život.

Naší prioritou je pomocí EET sjednotit podmínky pro podnikání a narovnat tržní prostředí v české ekonomice ve prospěch poctivých podnikatelů, kteří v řadě oborů nejsou schopni cenově konkurovat těm, kteří neplatí daně.

Chceme, aby podnikatelská sféra měla nastaveny rovné podmínky a řádní podnikatelé mohli daně platit, aniž by tím ohrožovali své podnikání.

Jsem si vědom toho, že aplikování této revoluční systémové změny nebude bezbolestné. Naším závazkem je najít takové řešení, které bude efektivní a nebude znamenat výrazné dodatečné náklady pro poplatníky.

Spuštění EET bude probíhat ve třech fázích. V té první se bude povinnost evidovat tržby týkat ubytovacích a stravovacích služeb, ve druhé pak maloobchodu a velkoobchodu. Třetí fáze, která se bude týkat ostatních podnikatelských činností, bude spuštěna později na základě detailního posouzení všech rizik té které činnosti. Účinnost zákona bude taková, aby umožnila dotčeným subjektům se na spuštění EET dostatečně připravit.

Česká vláda se inspirovala úspěšným chorvatským modelem, chceme jít také stejnou cestou zlepšení výběru daní. Podle odhadů ministerstva financí bude zavedení EET v prvních dvou fázích znamenat dodatečné daňové příjmy v podobě vyššího příjmu z daně z přidané hodnoty a z příjmů fyzických a právnických osob v objemu přes 12 miliard korun. Jednat by se přitom mělo o navýšení výběru daní nejenom státu, ale také obcí, měst a krajů.

Velkou pozornost budeme věnovat při aplikaci rovněž ochraně osobních a obchodních informací. Navrhovaný systém by neměl jejich ochranu nijak narušit. Data budou získávána prostřednictvím zabezpečeného kanálu a odpovědní pracovníci budou povinni dodržovat daňovou mlčenlivost, neboť systém je v podstatě pouze novým nástrojem správy daní.

Navíc je třeba zdůraznit, že finanční úřady nebudou vyžadovat žádné nové údaje nad rámec těch, ke kterým má již dnes finanční správa přístup. Změnu bude představovat pouze on-line získávání dat v reálném čase.

Věřím, že opozice nebude populisticky normě bránit, využije svoji šanci podpořit pozitivní změny a vláda najde pro tento důležitý zákon, který pomůže všem slušným a poctivým podnikatelům a současně zvýší příjmy veřejných rozpočtů, v Parlamentu podporu napříč politickými stranami.

zdroj: http://www.cssd.cz/aktualne/blogy/vlada-pomuze-vsem-poctivym-podnikatelum/

 

* Mgr. B. Sobotka: Hospodářství funguje, volných pracovních míst je nejvíce od roku 2008!

08.06.2015 Jsem velmi rád, že se v naší zemi daří měsíc po měsíci postupně snižovat počet nezaměstnaných a naopak zvyšovat počet volných pracovních míst. Aktuální data Úřadu práce za letošní květen jsou velmi dobrou zprávou a nejlepším výsledkem za několik posledních let, podíl nezaměstnaných klesl na 6,4 procenta a volných pracovních míst je nejvíce od prosince 2008, přesně 92 701.

Pozitivní vliv na snižování nezaměstnanosti má kromě rostoucí ekonomiky také aktivní podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a intenzivnější komunikace se zaměstnavateli.

Jasně se ukazuje, že pilíře vládní politiky, na kterých již šestnáct měsíců intenzivně pracujeme, tedy získávání nových investic, vytváření nových pracovních míst, zefektivnění čerpání evropských peněz, stabilizace úřadů práce a proaktivní politika zaměstnanosti, jdou správným směrem, a budeme v jejich plnění nadále se stejnou energií pokračovat.

Zdroj: http://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/b-sobotka-hospodarstvi-funguje-volnych-pracovnich-mist-je-nejvice-od-roku-2008/