Archiv pro měsíc: Květen 2015

Po letech vlád pravicových stran se pro okrajové regiony znovu otevírá reálná možnost pod vládou nové, levicově orientované koalice zlepšit jejich ekonomickou budoucnost. Moravská Třebová může využít díky výraznému zastoupení členů a Vás, voličů České sociální demokracie, nabízenou šanci vládní podpory v příštím volebním období.

Na komunální úrovni Vám přineseme slušnou a zodpovědnou politiku, která zajistí našemu regionu důstojnost a ekonomickou perspektivu. Ke správě města přistupujeme s úctou a s vědomím, že není naším soukromým vlastnictvím, ale že ji máme propůjčenou od Vás. Budeme pokračovat v budování moderní a otevřené veřejné správy se snahou vytvářet přátelské a efektivní úřady, které poskytnou občanům služby v odpovídající požadované kvalitě. Za dobu působení ČSSD v Moravské Třebové vyrostla průmyslová zóna, která dnes zachraňuje zaměstnanost v celém regionu. Nejméně do dalších čtyř let se naskýtají nové příležitosti rozvoje našeho města – pod zkušeným a kompetentním vedením ČSSD. Vzhledem k tomu, že v současné době je ČSSD vládnoucí stranou na celostátní i krajské úrovni, je reálná šance, že naše cíle a plány budou realizovány, včetně vybudování komunikací R35 a R43, priorit pro pozvednutí významu našeho regionu. Máme tým pracovitých lidí, odhodlaných bojovat za zlepšení současné ekonomické, sociální i politické pozice Moravské Třebové.

Proměňte Vaším hlasem naše plány a cíle ve skutečnost!

 Volební program ČSSD Moravská Třebová v jednotlivých oblastech politické správy

 I.Ekonomika a rozvoj životní úrovně

Rozšíření možností podnikání a rozvoj pracovních příležitostí ve městě považujeme za zásadní úkol příštího volebního období.

Cíle v oblasti ekonomiky a strategického rozvoje

 1. Připravíme územní podklady a projektovou dokumentaci pro vybudování nové průmyslové zóny v místě kolem stávající silnice 1/35 (obchvat Moravské Třebové) a v místě křížení budoucích silnic R35 a R43
 2. Připravíme prostory bývalého dětského oddělení nemocnice Moravská Třebová pro vhodný podnikatelský záměr
 3. Všestranně podpoříme využití opuštěných výrobních areálů pro podnikatelské potřeby
 4. Ve spolupráci se státem a krajem budeme usilovat o modernizaci železniční tratě Moravská Třebová – Česká Třebová a vybudování velkokapacitního parkoviště a autobusové točny v prostoru vlakového nádraží
 5. Ve spolupráci s krajem připravíme podmínky pro provoz místní autobusové dopravy
 6. Vybudujeme infrastrukturu pro novou bytovou výstavbu: bytové domy, řadové domy, rodinné domy jako nutný předpoklad pro rozvoj ekonomických možností města
 7. Zintenzívníme komunikaci s místními podnikateli, firmami a institucemi s cílem umožnit jejich další rozvoj a zvýšit zaměstnanost
 8. Budeme úzce spolupracovat se samosprávnými komisemi Boršov, Sušice a Udánky; nadále podporovat jejich aktivity a zlepšování občanské vybavenosti těchto částí města

 II.Veřejný pořádek a bezpečnost

Bezpečnost občanů ve městě, ochrana jejich životů, zdraví a majetku patří mezi naše hlavní priority.

Cíle v oblasti zkvalitnění veřejného pořádku:

 1. Zajistíme čtyřiadvacetihodinovou obsluhu městského kamerového systému
 2. Rozšíříme kamery na další problémová místa ve městě s doplněním o mobilní kameru
 3. Propojíme kamerový systém Městské policie Moravská Třebová s Obvodním oddělením PČR pro lepší koordinaci spolupráce při ochraně veřejného pořádku a boji s kriminalitou
 4. Zlepšíme komunikaci městské policie s veřejností s cílem zvyšovat péči o naše občany
 5. Zapojíme se aktivně do celostátní diskuse o řešeních problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí

III. Cestovní ruch

Rozvoj cestovního ruchu vnímáme jako důležitý prostředek k rozvoji ekonomické prosperity a zvyšování prestiže našeho města, ke zlepšení možností podnikání a s tím souvisejícím zvýšením zaměstnanosti

Cíle v oblasti cestovního ruchu

 1. Podpoříme veřejné a podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu
 2. Budeme pokračovat v intenzívní péči o historické bohatství města s využitím možností státních podpor
 3. Prohloubíme spolupráci s Českomoravským pomezím, krajem a státní organizací Czechturismus při propagaci města, zlepšíme prezentaci města na veletrzích cestovního ruchu
 4. Najdeme nové možnosti spolupráce s evropskými partnerskými městy pro lepší propagaci města a zvýšení návštěvnosti zahraničních turistů
 5. Zkulturníme prostředí hojně navštěvované rozhledny Pastýřka
 6. Opravíme v trvalé kvalitě povodňové desky na kamenném mostě v Jevíčské ulici, stejně jako budeme pečovat o stav historických památek na méně frekventovaných místech města

IV. Životní prostředí

V rámci udržitelného rozvoje zdravé, moderní městské komunity přistoupíme po úspěšně dokončených projektech Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova, biocentra a in-line stezek na Knížecí louce či revitalizace sídliště Západní k dalšímu budování staveb pro zkvalitnění životního prostředí.

Cíle v oblasti životního prostředí

 1. Zrealizujeme obnovu městských parků – Knížecí louka, park na Rybním náměstí, park u muzea, Křížový vrch; urychlíme dokončení akce lesopark v místě bývalé cihelny
 2. V lokalitě bývalé tržnice na Komenského ulici vybudujeme parkovou zónu s dětským koutkem
 3. Dovedeme do konce jednání s Pozemkovým úřadem a Povodím Moravy s cílem realizovat suchý poldr mezi Útěchovem a Borščem jako protipovodňovou ochranu města a obcí našeho regionu
 4. Zajistíme financování oprav komunikací a sítí (chodníky, ulice, kanalizace); po dokončení kanalizace prioritně opravu komunikací v Boršově, Sušicích a Udánkách
 5. Zajistíme rekonstrukci ulic Svitavská, Lanškrounská, Olomoucká ve spolupráci s krajem
 6. Zajistíme občanům města administraci dotací na ekologické kotle na pevná paliva
 7. Nově vyvoláme jednání s majiteli soukromých pozemků užívaných veřejností o udržování čistoty

V. Sociální oblast

Péče o starší, nemocné a hendikepované spoluobčany je dokladem úrovně sociální vyspělosti společnosti. Filozofií ČSSD jako strany je podpora sociálních jistot a nejinak tomu chceme i my v Moravské Třebové.

Cíle v sociální oblasti

 1. Podpoříme stávající sociální služby ve městě (Sociální služby v MT, Denní stacionář Oblastní charity, Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Centrum volného času, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) a v rámci finančních možností jejich další rozvoj a zlepšování současného stavu nabídky služeb a materiálního zabezpečení
 2. Budeme spolupracovat na zřízení Centra denních služeb pro seniory a při budování sociálních bytů, především startovacích bytů pro mladé rodiny
 3. Pomůžeme rozšiřovat aktivity Dětského domova v Moravské Třebové zaměřené na uplatňování jejich klientů a získávání bydlení v našem městě po dosažení jejich dospělosti
 4. Zřídíme byty zvláštního určení v areálu sociálních služeb a dokončíme rekonstrukci budovy D pro větší komfort klientů a zkvalitnění poskytovaných služeb

VI. Zdravotnictví

Garance zajištění akutní péče v našich zdravotnických zařízeních, trvání péče o dlouhodobě nemocné a rozvoj ambulantní péče ve místě je zásadní povinností každé samosprávy. V tomto trendu je nezbytné vést i komunální zdravotní politiku.

Cíle v oblasti zdravotnictví

 1. Pomůžeme vedení Nemocnice Moravská Třebová při zkvalitňování zdravotní péče jak finančně, tak při získávání grantových titulů ve zdravotnictví
 2. Prosadíme zajištění dostupnosti zdravotní péče ve městě a okolí prostřednictvím spolupráce s integrovaným záchranným systémem Pardubického kraje
 3. Prosadíme zájmy a potřeby pacientů z Moravskotřebovska při nově plánované fúzi nemocnic Pardubického kraje
 4. Pomůžeme náboru personálu do zdravotnických zařízení ve městě nezbytnému vzhledem ke generační výměně lékařů
 5. Pomůžeme v případě zájmu zřídit zařízení paliativní péče, popřípadě podpoříme domácí hospicovou péči o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné

VII. Školství

Efektivita provozování školských zařízení ve městě je prioritním ekonomickým cílem vedení města. Souvisí s ní vytvoření koncepce základního školství a komunikace se zřizovateli středních škol. Důležité pro dospívající generaci je také zlepšení nabídky volnočasových aktivit pro mládež s velkým spektrem zájmů a potřeb.

Cíle v oblasti výchovy a vzdělávání

 1. Zrealizujeme plán koncepce moderního předškolního a základního školství ve městě včetně zefektivnění využití školních budov a případného zřízení péče o děti mladší 3 let
 2. Zmodernizujeme a materiálně zabezpečíme mateřské a základní školy, včetně zajištění projektů úspor energetických nákladů (zateplení budov, výměna oken, rekonstrukce kotelen)
 3. Povedeme jednání o zachování a rozvoji středního školství ve městě. Podporujeme gymnázium v jeho úsilí o zachování osmiletého studijního programu s zaměřením na informatiku. Podporujeme úsilí Integrované střední školy o zřízení nového bezpečnostního oboru a přípravu nabídky nových technických oborů
 4. V kontaktu s vládními složkami budeme všestranně podporovat zachování existence a další rozvoj Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany, která má klíčový význam pro strukturu školství ve městě, stejně jako pro místní zaměstnanost
 5. Zajistíme integraci Speciální školy v Moravské Třebové do veřejného života – propojením jejích aktivit s aktivitami ostatních školských a neškolských zařízení a aktivit garantovaných městem
 6. Materiálně i organizačně podpoříme činnost DDM, městské knihovny, činnost nízkoprahového centra a dalších spolků a organizací, které vhodnou formou umožňují dětem a mládeži trávit volný čas
 7. Zajistíme podporu mladých talentů při studiu Základní umělecké školy, budeme směřovat k hlubšímu propojení kulturního dění ve městě s aktivitami a nabídkou ZUŠ

 VIII. Sport a zdravý životní styl

Přes vynikající a ukázkovou vybavenost, která byla díky aktivitě členů ČSSD ve vedení města za poslední léta v infrastruktuře pro sport a volný čas vytvořena, je stále co zlepšovat.

Naší prioritou nyní bude zapojit do tělesné výchovy a sportu co nejširší spektrum obyvatel.

Cíle v oblasti sportu a zdravého životního stylu

 1. Provedeme komplexní rekonstrukci krytého bazénu ZŠ Palackého pro účely školy i pro využití veřejnosti
 2. Provedeme rekonstrukci atletického hřiště Základní školy v Palackého ulici
 3. Najdeme zdroje na vybudování fotbalového hřiště s umělým trávníkem
 4. Poskytneme prostředky na vybudování sportovního centra v přírodě (freeride) v lokalitě Pastvisko
 5. Budeme pokračovat v rozvoji volnočasového areálu Knížecí louka realizací dětského hřiště, tzv. „pilinové“ běžecké dráhy, napojením a samotnou realizací III. etapy Fit stezek
 6. S Pozemkovým úřadem a s okolními obcemi zahájíme jednání o vybudování cyklostezky do Útěchova a Starého Města v rámci komplexních pozemkových úprav zároveň s budováním dalších cyklostezek ve městě a okolí
 7. Zajistíme stejně jako doposud kvalitní údržbu všech stávajících sportovišť a lokalit pro volnočasové aktivity

IX. Kultura a společenský život

Kulturní vyspělost města a obyvatelstva je jedním z faktorů ovlivňujících naši prestiž v celostátním i evropském měřítku. Posláním Moravské Třebové jako architektonicky jedinečné lokality s množstvím kulturně historických památek je udržení kulturní kontinuity mezi minulostí, přítomností a budoucností a neustálá kultivace prostředí.

Cíle v oblasti kultury

 1. Zadáme vytvoření nové koncepce Kulturních služeb města s návazností na tradice úspěšných kulturních akcí, festivalů a přehlídek, s cílem rozšířit jejich nabídku a zkvalitnit jejich obsah i organizaci
 2. Rozšířením a zkvalitněním nabídky městského muzea a zámku v oblasti výstavnictví budeme pracovat na podpoře místního a regionálního patriotismu i prezentaci kulturního a historického dědictví města navenek
 3. Podpoříme aktivity jednotlivců, spolků a organizací ve městě i v částech města při pořádání kulturních a společenských akcí, které jsou v zájmu a ve prospěch obyvatel města i okolních obcí, při zakládání nových forem spolků činných v rozvoji společenských a kulturních kontaktů a aktivit
 4. Podstatně rozšíříme propagaci centrální části památkové rezervace vně areálu zámku ještě kvalitnějšími programy pořádanými v rámci projektu Na dvorečku ve městě započatém v roce 2013
 5. Do kulturního života zapojíme žáky všech stupňů místních škol aktivizací účasti na organizovaných programech, i motivací k jejich vlastní činnosti pro společenský život ve městě

*PRVOMÁJOVÁ VESELICE NA ZÁMKU